Medlemmarna i Västra Lindholmens Samfällighetsförening kallas härmed till ordinarie föreningsstämma Tisdag den 21 februari 2012 kl 19.00 Gustav Vasaskolans matsal.

Dagordning.
1. Mötet öppnas.
2. Är sammanträdet behörigen utlyst?
3. Fastställande av dagordning.
4. Anmälan om övriga frågor.
5. Val av mötesordförande.
6. Val av mötessekreterare.
7. Val av 2 justeringsmän.
8. Val av 2 revisorer för 2012.
9. Styrelsens verksamhetsberättelse och bokslut.
10. Revisionsberättelse.
11. Antenngruppens redogörelse.
12. Ansvarsfrihet för avgående styrelse.
13. Motioner från medlemmarna.
14. Hemsidan – förslag till arvode för ansvarig för hemsidan.
15. Kompostens framtid?
16. Styrelsearvoden för 2012.
17. Fastställande av årsavgift för 2012.
18. Nya styrelsen presenteras.
19. Övriga frågor.
20. Mötet avslutas.

Kaffe och te med bröd serveras.

Välkomna!

Styrelsen