KALLELSE

Medlemmarna i Västra Lindholmens Samfällighetföreningen
kallas härmed till ordinarie föreningsstämma
Torsdagen den 21 februari 2013 kl.19.00
Gustav Vasaskolans matsal.

 Dagordning.

 1. Mötet öppnas.
 2. Är sammanträdet behörigen utlyst?
 3. Fasställande av dagordning.
 4. Anmälan om övriga frågor.
 5. Val av mötesordförande.
 6. Val av mötessekreterare.
 7. Val av 2 justeringsmän.
 8. Val av 2 revisorer för 2013.
 9. Styrelsens verksamhetsberättelse och bokslut.
 10. Revisionsberättelse.
 11. Antenngruppens redogörelse.
 12. Ansvarsfrihet för avgående styrelse.
 13. Motioner från medlemmarna.
 14. Motioner från styrelsen.
 15. Styrelsearvoden och hemsidearvoden för 2013.
 16. Fastställande av årsavgift för 2013.
 17. Nya styrelsen presenteras.
 18. Övriga frågor.
 19. Mötet avslutas.

Kaffe och te med bröd serveras.

Välkommna!

Styrelsen